Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
24 Tháng Chín 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
(Cập nhật: 24/08/2020 14:19:37)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

QUẬN BÌNH THẠNH

 


 

Số: 3775 /TB-CCTHADS

    Bình Thạnh, ngày 24 tháng  8  năm 2020

                                 

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 
 
 

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh đang tổ chức thi hành bản án số 23/2018/KDTM-PT ngày 07/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

Để bảo đảm việc thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh sẽ thực hiện việc bán đấu giá tài sản đã kê biên là nhà và đất số: 47/24/9A Bùi Đình Túy phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

     Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014, căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia bán đấu giá tài sản nêu trên, cụ thể:

1.  Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 200/20 Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2.  Tên tài sản, số lượng, chất lượng và giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:

Nhà đất tại địa chỉ: 47/24/9A Bùi Đình Túy phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà có giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4583/2004 ngày 12/11/2004 do UBND quận Bình Thanh cấp, đã cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 05/12/2007 cho bà Trần Thị Thừa.

Hiện trạng tài sản theo Bản vẽ hiện trạng lập ngày 20/12/2019 được Phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh duyệt ngày 20/4/2020:

+ Diện tích xây dựng: 92,8 m2 

+ Diện tích sử dụng: 397,2 m2 

+ Diện tích khuôn viên: 127,3 m2 

        Giá khởi điểm: 12.918.714.000 đồng (Mười hai tỷ, chín trăm mười tám triệu, bảy trăm mười bốn nghìn đồng).

         3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Theo Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016

         Tiêu chí 1: Là tổ chức đấu giá có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở tư pháp công bố đủ điều kiện dịch vụ đấu giá.

         Tiêu chí 2: Thời gian thành lập của các tổ chức đấu giá, kinh nghiệm đấu giá các tài sản tương tự với tài sản kê biên trong thời gian 06 tháng gần nhất; có ít nhất 03 đấu giá viên, trong đó ít nhất 01 đấu giá viên đủ năng lực bán đấu giá tài sản cần bán;

         Tiêu chí 3: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản bán đấu giá.

         Tiêu chí 4: Có kế hoạch, phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Có năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, không có kết luận vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước trong thời hạn 01 năm (tính đến thời điểm nộp hồ sơ); Có bảng thù lao dịch vụ đấu giá (Theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính);

         Tiêu chí 5: Có phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện hợp đồng bán đấu giá, kết quả bán đấu giá; giải trình và chịu trách nhiệm về kết quả bán đấu giá và các thông tin cần thiết khác; Chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp có lỗi, vi phạm quy định về đấu giá tài sản.

         4.Thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

         - Thành phần hồ sơ: Văn bản tham gia ký hợp đồng dịch vụ đấu giá; Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá; Biểu phí đấu giá; ài liệu chứng minh số lượng đấu giá viên, hồ sơ đã bán đấu giá tài sản cùng loại với tài sản kê biên.

         - Thời gian: Đến 17 giờ 00 ngày 26/8/2020 (trong giờ hành chính).

         -  Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở  Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (bộ phận văn thư) – Địa chỉ: 200/20 Bình Lợi, Phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

         Hết thời hạn trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ căn cứ vào số lượng hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá và các tiêu chí lựa chọn để ký hợp đồng với tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật và không hoàn trả hồ sơ đăng ký đối với các tổ chức không được lựa chọn.

         Vậy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo để các tổ chức bán đấu giá tài sản được biết.

 

         

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT ĐGTS;

- Trang thông tin điện tử Cục THADS Tp.HCM

- Niêm yết tại Chi cục THADS Q.Bình Thạnh;

- Lưu: VT, HSTHA.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

 (đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Nguyễn Huỳnh Như

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Chu Nguyễn đang tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án do chấp hành viên Chu Nguyễn thi hành.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành án
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 102/20/TB-ĐG ngày 03/4/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 37/2020/TB-VTA ngày 04/02/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 6) do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản ( lần 3) do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 54/19/TB/VAMC ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 225/26 ( số cũ 241/14B) Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 26605/2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/4/2001
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo số 49/19/TB/VAMC ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC
Thông báo bán đấu giá Chiếc xe ô tô nhãnh hiệu Kia Morning đã qua sử dụng, biển kiểm soát 51F-521.49 để đảm bảo thi hành án do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 45/19/TB/VAMC ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 572/2019/TB-VTA ngày 18/11/2019 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chứ thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm thị Hiên tổ chức Thi hành án
Thông báo về tổ chức bán đấu giá
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản
Năm mươi năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản sau: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1876/2007/GCN do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp ngày 17/8/2007.
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

220,199