Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
26 Tháng Mười 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 45/19/TB/VAMC ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC
(Cập nhật: 20/11/2019 16:11:43)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

QUẬN BÌNH THẠNH

 

 

 

Số: 521 /TB-THADS

Bình Thạnh, ngày  19   tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản

 
 
 

     Căn cứ Quyết định thi hành án số 289/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

     Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 59/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

          Căn cứ Chứng thư  thẩm định giá số 19123/17CT-NOVA ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Công ty cổ TNHH Thẩm định giá NOVA;

          Căn cứ hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự số 02/19/BĐGTS-THADS ngày 04 tháng 7 năm 2019 giữa Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh và Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Phát (nay là Công ty đấu giá hợp danh VAMC);

          Căn cứ hợp đồng sửa đổi hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số 45/19/HĐSĐ – Lần thứ 2 ngày 15 tháng 11 năm 2019 Công ty đấu giá hợp danh VAMC;

          Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 45/19/TB/VAMC ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC như sau:

         1.Tài sản bán đấu giá: Căn hộ số 3403 tầng 34 tòa nhà Topaz Tower 1, số  92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

          Cụ thể:

          - Căn hộ loại: Penthouse

          - Căn hộ số: 03

          - Tầng 34

          - Tòa nhà: Topaz 1

          - Diện tích: 223,42 m2

          - Ký hiệu căn hộ: 3403

          - Kết cấu căn hộ: Tường gạch, mái bê tông cốt thép

          - Tình trạng hiện nay: Dạng thô, không có vật dụng, không có người sử dụng.

Lưu ý: Đối với công trình xây dựng trên đất và diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng (nếu có) người mua được tài sản tự liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận và chịu toàn bộ các chi phí có liên quan theo quy định.

         2.Giá khởi điểm: 11.375.182.470 đồng (Bằng chữ:Mười một tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu một trăm tám mươi hai ngàn bốn trăm bảy mươi đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng  (nếu có) các loại phí, chi phí thuế khác liên quan tới tài sản đã mua.

         3.Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm: 2.275.036.494 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm bảy mươi lăm triệu không trăm ba mươi sáu ngàn bốn trăm chín mươi bốn đồng).

         4.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ/01 bộ hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng trên một bộ hồ sơ)

         5.Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

         6.Thời gian, địa điểm xem tài sản và các giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 12 năm 2019 trong giờ hành chính, tại Căn hộ số 3403 tầng 34 tòa nhà Topaz Tower 1, số  92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

         7.Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày 20/11/2019  cho đến trước 16 giờ 00 phút ngày 09 tháng 12 năm 2019, trong giờ hành chính tại trụ sở Công Ty Đấu giá Hợp danh VAMC số 158 (Lầu 2) Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

         8.Thời gian nộp tiền đặt trước:

         Vào các ngày 09/12/2019, 10/12/2019 trong giờ hành chính trước 16 giờ 00 phút ngày 11/12/2019 theo thông báo về việc nộp tiền đặt trước của tổ chức đấu giá tài sản. ( trừ trường hợp Công ty Đấu giá Hợp Danh VAMC và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày tổ chức đấu giá).

         9.Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

         Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại địa chỉ: 158 (Lầu 2) Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

          Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Vũ Anh (nay là Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Anh Minh), Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Phát biết để tham gia chứng kiến việc bán đấu giá tài sản vào đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

          Đồng thời theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định:“Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

          Căn cứ Luật thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân yêu cầu Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Vũ Anh (nay là Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Anh Minh) chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC bán đấu giá thành tài sản nêu trên phải cung cấp các giấy tờ, chứng cứ liên quan đến tài sản được miễn thuế hoặc thu nhập tính thuế (nếu có) để Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Hết thời hạn nêu trên mà Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Vũ Anh (nay là Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Anh Minh) không cung cấp hoặc không chứng minh được miễn thuế hoặc  thu nhập tính thuế thì việc tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) được tính theo quy định pháp luật.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo cho các bên đương sự và người có nghĩa vụ liên quan biết đồng thời thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC hoặc Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh để biết thông tin./.

(Lưu ý: Thông báo này thay cho giấy mời tham gia đấu giá)

 

Nơi nhận:

- Các đương sự;

- UBND xã, phường 22;

- Viện KSND Quận Bình Thạnh;

- Kế toán nghiệp vụ;

- Trang thông tin điện tử Chi cục THADS Q.Bình Thạnh;

- Cổng thông tin điện tử Cục THADS TP.HCM;

- Lưu: VT, HSTHA.

 

CHẤP HÀNH VIÊN

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Linh

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 572/2019/TB-VTA ngày 18/11/2019 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chứ thi hành án.
Thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm thị Hiên tổ chức Thi hành án
Thông báo về tổ chức bán đấu giá
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản
Năm mươi năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản sau: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1876/2007/GCN do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp ngày 17/8/2007.
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo lựa chọn bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Trân Thị Hằng tổ chức thi hành.
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
THÔNG BÁO : Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
Chấp hành viên Nguyễn Văn Tùng thông báo bán đấu giá tài sản là một phần nhà đất số 23 ( số mới:85/51) Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 6756/GPUB do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp ngày 25/12/1992
Chấp hành viên Nguyễn Thị Mai linh thông báo Về việc bán đấu giá tài sản là xe Ô tô Nissan do Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB thực hiện.
Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 22.02/2019/TB/HC-VCB ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo kế hoạch bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 15.02/2019/TB/HC-VCB ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH đấu giá Hoàn Cầu VCB.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản nhà 27 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 26/15A (số mới 26/21A) Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Thông báo bán đấu giá do Chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá - chấp hành viên Trần Hằng.
THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) đối với Toàn bộ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/21B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 20158/2001 do UBND Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 9 năm 2001, cập nhật biến động ngày 03/8/2005 thuộc quyền đồng sở hữu và sử dụng của bà Nguyễn Thị Thảo và bà Nguyễn Ngọc Kim Phượng.
Về việc bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 109 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp được cấp cho bà Bùi Thị Tấm.
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

225,396