Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
24 Tháng Chín 2021 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đã kê biên
(Cập nhật: 14/12/2020 10:46:54)

 

 

 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP.HCM

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

QUẬN BÌNH THẠNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Số:  954  /TB-CCTHADS

Bình Thạnh, ngày 14  tháng 12  năm 2020

                            

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

 
   

 

  Căn cứ Điều 98 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Bản án số 107/2020/KDTM-PT  ngày 27/02/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 2215/QĐ-CCTHADS ngày 19/3/2020  của Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 79/QĐ-CCTHADS ngày 15/9/2020  của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản về việc thỏa thuận về giá tài sản kê biên và biên bản về việc thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá ngày 11/12/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;

Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đã kê biên thi hành án như sau:

1.Tài sản thẩm định giá: Nhà đất số: 329/1 Chu Văn An, phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của ông Nguyễn Công Tuấn và bà Lê Thị Ngân Hà theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02842 ngày 18/9/2014 do UBND quận Bình Thạnh cấp. Diện tích đất 72,4 m2, diện tích khuôn viên 79,6 m2, diện tích xây dựng 64,6 m2, diện tích sàn xây dựng 219,6 m2.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 14/12/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/12/2020.

3. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Văn phòng của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh (bộ phận văn thư), địa chỉ: 200/20 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

4. Điều kiện đối với các tổ chức thẩm định giá:

Tiêu chí 1: Là tổ chức thẩm định giá được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Tiêu chí 2: Thời gian thành lập của tổ chức thẩm định giá, kinh nghiệm thẩm định giá các tài sản tương tự với tài sản kê biên trong thời hạn 06 tháng gần nhất; Có ít nhất 02 thẩm định giá viên về giá đủ năng lực thẩm định giá loại tài sản cần thẩm định.

Trong trường hợp có từ 02 tổ chức thẩm định giá trở lên có thời gian thành lập, điều kiện kinh nghiệm như nhau thì tổ chức thẩm định giá được chọn là tổ chức thẩm định giá có nhiều tài sản tương tự với tài sản kê biên đã được thẩm định giá trong thời gian gần nhất.

Tiêu chí 3: Mức phí thẩm định giá rõ ràng, công khai được nêu rõ khi nộp hồ sơ tham gia thẩm định giá (kèm theo biểu phí có đăng ký tại Cục Quản lý giá- Bộ Tài  chính).

Tiêu chí 4: Có kế hoạch để tổ chức thẩm định giá (thời gian thực hiện, ban hành chứng thư).

Tiêu chí 5: Có phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo về giá; giải trình và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá và các thông tin cần thiết khác; Chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp có lỗi, thẩm định giá sai.

5. Hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

- Văn bản tham gia ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá.

- Hồ sơ năng lực của tổ chức thẩm định giá.

- Biểu phí thẩm định giá.

- Các tài liệu chứng minh số lượng thẩm định giá viên.

- Hồ sơ đã thẩm định tài sản cùng loại với tài sản kê biên.

Vậy, thông báo để các tổ chức thẩm định giá tài sản được biết và nộp hồ sơ đăng ký theo quy định./.           

                                                                                CHẤP HÀNH VIÊN

  Nơi nhận:                                                                                                    (đã ký và đóng dấu)

- Trang TT ĐT Cục THADS

TP. Hồ Chí Minh (đăng tải);

- Niêm yết Chi cục THADS

Quận Bình Thạnh;

- Lưu: VT, HSTHA.

                                                    Nguyễn Huỳnh Như


Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản để thi hành án
Thông báo không người tham gia bán đấu giá tài sản
Thông báo lực chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án
Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án.
Thông báo lựa chọn tổ chức Thẩm định giá.
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ tổ chức thi hành án.
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản Nhà và đất số 206/69 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.(Nhà trong hẻm)
Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
Thông báo về việc bán tài sản để đảm bảo việc tthi hành án.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Chu Nguyễn đang tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án do chấp hành viên Chu Nguyễn thi hành.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành án
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 102/20/TB-ĐG ngày 03/4/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo về việc đấu giá tài sản theo Thông báo số 37/2020/TB-VTA ngày 04/02/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 6) do chấp hành viên Đàm Thị Hiên tổ chức thi hành.
Thông báo bán đấu giá tài sản ( lần 3) do chấp hành viên Triệu Thị Diễm Thúy tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản theo thông báo về việc đấu giá tài sản số 54/19/TB/VAMC ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Công ty đấu giá hợp danh VAMC
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 225/26 ( số cũ 241/14B) Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 26605/2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/4/2001
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo số 49/19/TB/VAMC ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC
Thông báo bán đấu giá Chiếc xe ô tô nhãnh hiệu Kia Morning đã qua sử dụng, biển kiểm soát 51F-521.49 để đảm bảo thi hành án do Chấp hành viên Lê Vĩnh Sơn tổ chức thi hành.
Chi Cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

220,245