Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
16 Tháng Tám 2022 ..:: TIN TỨC » Hoạt động của Đảng bộ Chi cục ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Tiền kiểm, hậu kiểm hoạt động thi hành án năm 2018
(Cập nhật: 14/08/2018 08:36:01)

ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH THẠNH

CHI BỘ THADS

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Thạnh, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

BÁO CÁO ĐỀ DẪN CHUYÊN ĐỀ

Tiền kiểm, hậu kiểm hoạt động thi hành án năm 2018

---------------

         

Kính thưa các đồng chí,

Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Năm 1982, trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, Đảng ta đã đặc biệt phê phán tệ quan liêu biểu hiện trên nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là quan liêu trong việc đề ra chính sách, chế độ, quan liêu trong tổ chức bộ máy và trong phong cách làm việc của cán bộ, phê phán phong cách quản lý kinh tế theo lối quan liêu bao cấp, tệ quan liêu hành chính, thái độ cửa quyền, yêu cầu phải có trăm nghìn biện pháp để chống quan liêu và bảo thủ. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu cán bộ đảng viên phải trau dồi cho mình quan điểm của Đảng đối với quần chúng một cách sâu sắc, phải sát cơ sở, sát quần chúng để chỉ đạo, nghiên cứu chính sách, chế độ, tạo điều kiện cho sáng kiến của quần chúng nẩy nở, những nhân tố tích cực sớm được nâng lên. Đồng thời, yêu cầu phải đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng phong cách làm việc lêninnit của Đảng. Văn kiện cũng chỉ ra rằng, phương pháp và chế độ làm việc đúng là một yếu tố đặc biệt, trọng yếu để đảm bảo tính chính xác của việc ra quyết định và biến nó thành hiện thực, đặc biệt nhấn mạnh đổi mới phương pháp chuẩn bị và ra các quyết định, tổ chức thực hiện các quyết định;không vì nể nang, e dè mà dung hoà ý kiến, ra quyết định nửa vời, thực hiện nghị quyết không thống nhất. Như vậy, trong điều kiện việc cụ thể hoá đường lối còn nhiều bất cập, càng cần đổi mới phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đi sâu vào thực tiễn, nhìn thẳng vào khó khăn, phát hiện những kinh nghiệm và cách làm mới, trên cơ sở đó đổi mới tư duy, đề ra chủ trương, chính sách phù hợp.

          Từ Đại hội V tới nay, Đảng ta nhiều lần khẳng định nhiệm vụ xây dựng, đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay theo hướng thực sự dân chủ, kỷ c¬ương, thiết thực, sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng, làm việc có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, nói đi đôi với làm.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng, đối với cán bộ, đảng viên phải xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm.

          Triến khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIIvề “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, chúng ta cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương cho cán bộ, đảng viên và phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo cho người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước.

Công tác  thi hành án ngày càng khó khăn, phức tạp đòi hỏi về thủ tục thi hành án ngày càng chặt chẽ. Ngoài ra, chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án cần phải áp dụng nhiều văn bản pháp luật có liên quan để có thể giải quyết vụ việc thi hành án chính xác, đúng pháp luật.

Trước tình hình xảy ra nhiều sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án cần phải có hoạt động tiền kiểm, hậu kiểm thật chặt chẽ nhằm tránh những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra.

          I. Về mặt nhận thức, cần phải quán triệt những nội dung sau đây:

          1.Tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành

          Đưa nội dung giáo dục về xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống học viện, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện dành cho cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, các ngành, trong đó, chú ý trang bị hệ thống tri thức tổng hợp, phương pháp tư duy khoa học và năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

          2.Giữ vững các nguyên tắc“tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”

          Giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong làm việc và tuân thủ nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong lãnh đạo, quản lý.Tăng cường phát huy dân chủ để khơi dậy tính sáng tạo, tập trung trí tuệ tập thể trong việc xây dựng, thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

          Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng quy định về trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong thực thi công vụ, trong đó, nêu rõ những yêu cầu về phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo.

          3.Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên

          Đẩy nhanh việc xây dựng các quy định, quy chế, nội quy trong thực thi công vụ và thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo.

          Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, đối với cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các cấp, các ngành, cần xây dựng quy định kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên, quy định kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và của các đoàn thể, nhân dân, để kịp thời phát hiện, phê bình, uốn nắn sai phạm, khuyết điểm.

          Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

          4.Xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo

          Tinh thần, thái độ, sự tận tụy với công việc cần được lượng hóa thành các quy định cụ thể, ví dụ: không giới hạn thời gian tiếp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trước khi hết giờ làm việc...Đi kèm theo các quy định cụ thể, cần có chế tài đối với các vi phạm quy định và xác định cơ quan có chức năng xử lý vi phạm. Đồng thời, phải có những quy định để ràng buộc giữa lời nói và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm nói đi đôi với làm, nói thì phải làm và làm cho tốt. Nếu nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đường làm một nẻo thì người cán bộ, công chức, viên chức phải bị xử lý kỷ luật.

          5.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

          Các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc xây dựng, thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu các cấp.

          Hồ Chí Minh đánh giá rất cao công tác kiểm tra, giám sát. Người đã thường xuyên nhắc nhở: Các cấp, các ngành nếu tổ chức tốt việc kiểm tra, giám sát cũng như “Ngọn đèn pha”, bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm chúng ta đều biết rõ. Có thể nói chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra, giám sát. Nếu tổ chức kiểm tra, giám sát chu đáo thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm.

          Kiểm tra, giám sát phải kết hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức kiểm tra, giám sát. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra: “Kiểm soát có hai cách: một là từ trên xuống, tức là người lãnh đạo kiểm soát những kết quả công việc của cán bộ mình. Một cách nữa là từ dưới lên, tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của người lãnh đạo và bày tỏ các cách sửa chữa sự sai lầm đó”. Vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân thực hiện thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở với cơ chế: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhân dân thông qua các tổ chức của mình thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân.

           II. Về mặt hành động, cần phải thực hiện những việc sau:

          1.Đối với lãnh đạo đơn vị

          Lãnh đạo đơn vị phải tăng cưởng tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nghiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Cần phải sát sao, nghiêm túc trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị, tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng hồ thi hành án; công tác văn phòng, công tác kế toán.

          2. Đối với thẩm tra viên

          Cần làm tốt công tác hậu kiểm, kịp thời phát hiện những hồ sơ xong đưa vào lưu trữ có thiếu sót để khắc phục, hạn chế những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra.

          Nghiên cứu, tham mưu tốt, chính xác cho lãnh đạo trong công tác khiếu nại tố cáo, đảm bảo hoạt động thi hành án đúng quy định của pháp luật.

          3. Đối với chấp hành viên, thư ký

          Các chấp hành viên, thư ký phải tuân thủ nghiêm các trình tự thủ tục thi hành án, các văn bản pháp luật có liên quan. Chấp hành viên phải kiểm tra hồ sơ, các trình tự thủ tục trước khi trình ký một loại quyết định thi hành án, ký quyết định thi hành án thuộc thẩm quyền. Thủ tục thông báo, niêm yết phải theo đúng quy định về thời gian.

          Nhận thức và áp dụng các quy định pháp luật của chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án cần chính xác, kịp thời.

          Chấp hành viên nâng cao tinh thần trách nhiệm torng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tuân thủ các quy định nghiệp vụ của ngành, phân loại hồ sơ đúng quy định, báo các trung thực, chính xác.

          4. Đối với các cán bộ làm công tác văn thư, kế toán

          Cần phải có thái độ chuyên nghiệp trong công việc, nhiệt tình hòa nhã với người dân.

          Đối với đồng nghiệp cần phải có thái độ hợp tác, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

* Trên cơ sở báo cáo đề dẫn, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung sau:

1. Theo các đồng chí, ngoài những hạn chế, nguyên nhân nêu trong đề dẫn, thời gian qua, các đồng chí còn các giải pháp nào?

          2. Các giải pháp về nhân sự?

          3. Các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị?

 

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Đẩy mạnh công nghệ thông tin, cải cách hành chính tại cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh
Họp mặt Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)
Đảng Bộ Cục THADS TP.HCM: Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ II (2015-2020)
Tuổi trẻ Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015)
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Thi hành án dân sự - 70 năm xây dựng và trưởng thành

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

275,106