Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
24 Tháng Sáu 2024 ..:: CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Quyết định Ban hành quy trình chuyển hồ sơ kết thúc thi hành án vào lưu trữ
(Cập nhật: 16/03/2018 07:36:15)

       TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

                   QUẬN BÌNH THẠNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Số: 129 /QĐ-CCTHADS

    Bình Thạnh, ngày 12  tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy trình chuyển

hồ sơ kết thúc thi hành án vào lưu trữ

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11//2008 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

 Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự.

      Xét đề nghị của bộ phận nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại tố cáo tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình chuyển hồ sơ kết thúc thi hành án vào lưu trữ.

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Cán bộ lưu trữ và cán bộ công chức thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục THADS Tp.HCM (để báo cáo);

- Lưu: VT.

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

                 Nguyễn Văn Hòa

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Quy trình Chuyển hồ sơ kết thúc thi hành án vào lưu trữ
Kết luận của đồng chí Chi cục trưởng tại cuộc họp ngày 21/8/2017
Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội.
Công bố bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

411,088