Chi Cục Thi Hành Án Dân Sư Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
24 Tháng Sáu 2024 ..:: TIN TỨC » Thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án ::.. Đăng Nhập
 Xem chi tiết
Thông báo dời ngày bán đấu giá tài sản
(Cập nhật: 03/03/2021 18:39:59)

      CỤC THI HAØNH AÙN DAÂN SÖ ÏTP.HCM                       COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

   CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                         Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

             QUẬN BÌNH THẠNH

                                                                                  

              Soá: 1768 /TB-CCTHADS             Bình Thaïnh, ngaøy 25 thaùng 02 naêm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc dời ngày bán đấu giá tài sản

                         

            Caên cöù Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh về việc dời ngày bán đấu giá tài sản thi hành án .

            Nay, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo dời ngày đấu giá tài sản đối với nhà đất 47/24/9A Bùi Đình Túy phường 24 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh như sau:

            Thời gian tổ chức bán đấu giá:  luùc 14 giôø 00 ngaøy 05 thaùng 03 naêm 2021.

Địa điểm bán đấu giá: Số 3 Lý Văn Phức  phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Trên đây là nội dung thông báo ngày giờ tổ chức bán đấu giá tài sản đối với nhà đất 47/24/9A Bùi Đình Túy phường 24 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Yêu cầu các bên đương sự có mặt đúng thời gian địa điểm nêu trên để chứng kiến việc bán đấu giá tài sản.

                                                                                                      CHAÁP HAØNH VIEÂN

Nôi nhaän:                                                                                       (đã ký và đóng dấu)

-         Đương sự;

     Lưu VT, HSTHA.                                                                                                                                                                                Nguyễn Huỳnh Như

 

Nguồn: Chi cục THA DS Quận Bình Thạnh


Tin - Bài khác
Thông báo không có người tham gia đấu giá
Thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3)
Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án
Quyết định giảm giá tài sản bán đấu giá nhà 106/69 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 21, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Thông báo giảm giá tài sản
Thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá và quyền thỏa thuận mức giảm giá tài sản
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản
Thông báo về tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thi hành án dân sự
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đã kê biên
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản để thi hành án
Thông báo không người tham gia bán đấu giá tài sản
Thông báo lực chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án
Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án.
Thông báo lựa chọn tổ chức Thẩm định giá.
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Kiều Thị Ngọc Huệ tổ chức thi hành án.
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản Nhà và đất số 206/69 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.(Nhà trong hẻm)
Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
Thông báo về việc bán tài sản để đảm bảo việc tthi hành án.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản do Chấp hành viên Chu Nguyễn đang tổ chức thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án do chấp hành viên Chu Nguyễn thi hành.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án
Thông báo bán đấu giá tài sản và Quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành án
Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá tài sản
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

   200/20 Bình Lợi, Phường 13,
      Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   +84 3553 3651       +84 3553 3650

   chicucthabinhthanh@gmail.com

200 Bình Lợi

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

 VIDEO CLIPS

Công đoàn Chi cục Thi hành án ds Quận Bình Thạnh tham gia Hội diễn văn nghệ CNVC-Lao động 2017 tại Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh.

 SỐ LƯỢT TRUY CẬP

411,073